Prevajanje v več kot 30 svetovnih jezikov

adriatiqaPrevajanje je zapleten proces, ne glede na to, ali pomen v drug jezik prenašamo pisno ali ustno. Pisno prevajanje besedila – strokovnega, tehničnega, leposlovnega ali poljudnega ustrezno opravi le strokovno usposobljen prevajalec z ustreznimi izkušnjami. Besedilo mora po končanem prevajanju dodatno pregledati tudi lektor, ki preveri še njegovo slovnično in pravopisno ustreznost.

Ustno prevajanje se imenuje  tolmačenje. Tolmačenje ločimo na simultano in konsekutivno. Pri simultanem tolmačenju prevajalec sproti prevaja, kar govorec govori. Tolmačenje poteka s pomočjo tehnične opreme, kjer tolmač sedi v prilagojeni kabini, občinstvo pa ga posluša prek slušalk. Konsekutivno tolmačenje pomeni, da govorec najprej pove nekaj stavkov, tolmač pa nato za njim ponovi povedano v drugem jeziku. Govorec in tolmač se tako pri govorjenju izmenjujeta. Ker ne govorita hkrati, tolmač ne sedi v kabini, temveč sedi ali stoji poleg govorca.

Poznamo pa tudi konferenčno tolmačenje, ki se izvaja na konferencah, simpozijih, okroglih mizah in podobnih srečanjih, kjer sodeluje večje število udeležencev. Pri tem se lahko izvaja simultano tolmačenje, konsekutivno tolmačenje ali kombinacija obojega.

Sodno prevajanje in tolmačenje

Sodni prevod (sodno overjen prevod) je uradni prevod dokumenta, ki je pravno veljaven v tujini. Uporablja se ga na sodiščih ali uradih v tujini. Gre za tiskan dokument, sestavljen iz izvirnika in prevoda – oba dela sta preluknjana in zvezana s tribarvno vrvico. Na zadnji strani je dokument opremljen z žigom in podpisom sodnega prevajalca, ki tako jamči, da se prevod ujema z izvirnikom, in je zanj tudi odgovoren. Le na ta način se sodni prevodi lahko prepoznajo kot originalni dokumenti v tujih državah.

Sodne prevode opravljajo posebej usposobljeni in za to imenovani sodni tolmači (prevajalci). Imenuje jih Ministrstvo za pravosodje RS. Njihova glavna naloga je tolmačenje v sodnih postopkih, sodelujejo lahko tudi pri sklepanju pogodb v upravnih postopkih, kjer posredujejo med dvema strankama. Tolmač je dolžan pri svojem delu upoštevati določila zakonov in pravilnika ter svoje delo opraviti vestno in natančno.

Sodni tolmači (prevajalci) največkrat prevajajo uradne listine (pogodbe, revizorska poročila, univerzitetne diplome, vloge pri sodiščih, rojstne in poročne liste, sodne odločbe itd.) ali tolmačijo pred sodiščem (ob pričanju strank ali prič), na policijskih postajah (med zaslišanji, po priprtju) ali pred upravnimi organi (npr. med carinskimi pregledi).

Značilnosti kakovostnih prevodov

Lokalizacija izdelka ali storitve je prilagoditev vsebine pri prevajanju na način, da ta ustreza kulturnim značilnostim trga, ki ga želi podjetje z izdelkom ali storitvijo nagovoriti. Ob prevajanju različnih računalniških programov, spletnih strani ali vsebin, programske opreme, aplikacij in podobnega, govorimo o lokalizaciji. Z lokalizacijo izdelek/storitev približamo ciljni skupini uporabnikov in tako omogočimo njegovo kakovostnejšo uporabo.

Razlika med prevodom in lokalizacijo je v tem, da je osnovni namen prevajanja zgolj prenesti dejstva besedila, namen lokalizacije pa ponuditi originalno vsebino, ki dejstva besedila predstavi na najbolj primeren način. V povezavi s tem je jasno tudi, da mora prevod natančno slediti izvirniku, lokalizacija pa le avtentično prenaša glavno sporočilo.

Za kvaliteten prevod poiščite prevajalsko agencijo, ki s pridobljenimi certifikati kakovosti potrjuje, da se njeni prevajalci držijo zastavljenih smernic kakovosti. Smernice namreč zagotavljajo širok nabor prevajalskih storitev in nenehen nadzor nad njihovo kakovostjo. Certifikat kakovosti tudi potrjuje, da vsi prevajalski postopki potekajo po sistemu vodenja kakovosti v skladu s predvidenim standardom.

Brezhibnost prevoda zagotavljajo tudi strokovno usposobljeni in izkušeni prevajalci, ki so jezikoslovci ali naravni govorci jezikov, v katere prevajajo. Dobro poznajo področje in strokovno izrazoslovje, specializirani pa so tudi ožje, na primer za prevajanje garancij, inženirskih inovacij, prevode letnih finančnih poročil ali prevode marketinških besedil s področja naravoslovja in medicine.

Zaščita osebnih podatkov pri prevajanju je nujna, saj prevodi pogosto vsebujejo občutljive in zaupne informacije. Njihovo popolno varnost prevajalske agencije zagotavljajo sistemsko, s spoštovanjem vrste kriterijev in s sprejetim standardom ISO 27001. Ta podrobno opredeljuje vse zahteve za zagotovitev kakovostne storitve prevajanja. Vključuje tudi postopek izvajanja prevajalskih naročil, pogoje poslovanja, pogodbe in organizacijo prevajalskega postopka. Omenjeni standard določa zahteve za ponudnike prevajalskih storitev v zvezi s človeškimi in tehničnimi viri, kakovostjo, projektnim vodenjem, okvirnimi pogodbenimi pogoji in postopki zagotavljanja storitev. Opredeljuje tudi osnovni prevajalski postopek in druge vidike, povezane z zagotavljanjem tovrstne storitve.

Prevod iz slovenščine v angleščino

Angleščina je v zadnjih desetletjih postala jezik, ki ga govori ali vsaj razume največ svetovnih prebivalcev. Uporabljajo jo govorci različnih jezikov za medsebojno sporazumevanje na vseh pomembnih področjih delovanja. Prevodi besedil iz slovenščine v angleščino in iz angleščine v slovenščino, so v prevajalskih agencijah pri nas, najpogosteje naročeni prevodi. Ob prevodih strokovnih besedil iz angleščine v slovenščino, prevajalske agencije izberejo prevajalca, ki dobro pozna področje o katerem je govora v izvirniku. Za njim pa besedilo strokovno pregleda še specialist, lektor, ki besedilu zagotovi še pravopisno in slovnično pravilnost.

Prevajanje iz nemščine v slovenščino

Prevajanje iz nemščine v slovenščine in iz slovenščine v nemščino je v našem jezikovnem prostoru pogosto, saj je nemščina najpogostejši materni jezik v EU (govori pa ga kar okoli 140 milijonov ljudi) ter poleg angleščine in francoščine eden izmed treh večjih jezikov EU. Slovenska podjetja namreč sodelujejo z nemškimi proizvajalci, na primer s podjetji avtomobilske industrije in proizvajalci ogrevalnih sistemov, svoje izdelke pa izvažajo tudi v druge nemško govoreče dežele. Prevajanje tehničnih besedil in navodil za uporabo iz nemščine v slovenščine je pri prevajalcih dobre prevajalskih agencij že utečeno in z mnogimi predhodnimi izkušnjami.

So potrebni sodni prevodi? V Ljubljani je pestra izbira

dominatusZa večino stvari je značilno, da je po njih več povpraševanja v večjih urbanih naseljih, saj je tam več ljudi in več podjetij, ki določen izdelek ali storitev potrebujejo. Prav nič drugače ni, ko so v vprašanju sodni prevodi Ljubljana namreč nudi največjo izbiro v Sloveniji, zato je tudi konkurenca velika na tem področju. Enako kot tudi na drugih področjih, pa sodni prevodi pri vseh ponudnikih niso enako kvalitetni, saj je odvisno od tega, kdo jih opravlja, kako hitro so opravljeni ter ne nazadnje tudi za kakšno ceno. Cena sicer ni in ne sme biti glavni faktor za ocenjevanje kvalitete, bistveno bolj pomembna je natančnost prevoda in pravilnost prevedenega pomena glede na izvirno besedilo.

 

Podjetij, pri katerih se lahko naročijo sodni prevodi Ljubljana premore največ

V večini primerov so sodni prevodi najbolj iskani v okolici sodišč, saj se v sodnih procesih v večini primerov potrebujejo sodno overjeni prevodi in zato ker je v Ljubljani največ sodišč, je logično, da je tudi ponudnikov, pri katerih so sodni prevodi v ponudbi, v Ljubljani največ. Predno pa se odločite za katerega koli izmed ponudnikov, preverite, kdo za njih opravlja uradne prevode. Sodni tolmač mora biti namreč oseba, ki je v prvi vrsti natančna in striktna pri samem prevajanju, saj je ključnega pomena, da so vsi pomeni v prevodu enaki pomenu določene besede ali stavka oz. odstavka v izvirnem besedilu, saj je lahko od tega odvisen izid sodnega procesa. Predpogoj, da je nek prevajalec, ki je lahko sicer izvrsten prevajalec, lahko sodni tolmač, pa mora imeti opravljen izpit za sodnega tolmača ter s strani Ministrstva za pravosodje mora biti za sodnega tolmača. Vsi sodni tolmači, pri katerih se sodni prevodi lahko naročijo, so vpisani tudi v javni register sodnih tolmačev, ki ga je mogoče najti na internetu. Zato vsakdo brez težav lahko preveri ali ima prevajalec opravljen izpit za sodnega tolmača in ali je postavljen za sodnega tolmača s strani Ministrstva za pravosodje.

Prevajanje in prevodi s katerimi si odpremo vrata v prihodnosti

Koliko jezikov govori povprečen Slovenec? Smo v samem vrhu ali bolj na repu Evrope? Koliko jezikov govorite vi? Ste vešči jezika vašega poslovnega partnerja? Nič hudega, če niste. Zato so tu prevajalske agencije, ki poskrbijo da bo prevajanje in prevodi enostavni in kakovostni.

Raziskave so pokazale, da skoraj vsak prebivalec Slovenije poleg materinskega jezika govori še vsaj en dodaten jezik. Odstotek takšnih je zelo visok, natančneje spada med večjimi v Evropi. 93% odstotkov vseh Slovencev govori vsaj še en tuj jezik. Najpogostejši jezik je prav angleščina. Zato ne preseneča, da je veliko agencij, ki nudi storitev prevajanje in prevodi za tuje jezike, predvsem v nemški, francoski ali kater drug evropski jezik.

Agencije so vedno odlična izbira pri prevajanju kompliciranih in daljših dokumentov. V kolikor potrebujemo prevode zaradi poslovanja s tujino, je vedno dobro imeti kakšno prevajalsko agencijo na strani, ki nam bo dober in kakovosten prevod ponudila v kar se da kratkem času. Prevajanje in prevodi so lahko precej težavni. Zlasti, če gre za strokovno terminologijo. V takšnih primerih se je zagotovo najbolj pametno obrniti na strokovno pomoč. Zopet agencije, ki opravljajo storitev prevajanja. Poslovanje s tujino lahko obrodi sadove, zlasti pa smo za tujce zanimivi, če smo pozorni na njihov jezik. Komuniciranje v njihovem jeziku je velikokrat prava smer. Znak spoštovanja pa je le še potrditev uspešnega poslovanja. Vsako tuje podjetje bo zelo veselo, ko bo videlo, da se vi kot poslovni partner nadvse trudite komunicirati v njihovem jeziku. Seveda, da pa bo prevajanje in prevodi natančno in enostavno, prepustite to delo prevajalcem. Te bodo poskrbeli, da bodo vaše besede pravilno razumljene. Ne bo se vam zgodilo, da vas vaš poslovni partner v danem trenutku ne bi razumel zaradi vaše pomanjkljivosti znanja njihovega jezika. Tako boste poslali jasno sporočilo vsem tistim, ki z vami že poslujejo, kot tistim s katerim še nameravate.

Kratka zgodovina slovenskega jezika

Slovenski jezik je eden izmed bolj unikatnih na svetu, razvijal pa se je več stoletij. Če smo natančni, se zgodovina našega jezika deli na dva dela in sicer na obdobje starejšega in novejšega knjižnega jezik. Starejši del traja tam nekje do polovice 16. stoletja, novejši pa od takrat do danes. Jezik je zanimiv predvsem zato, ker na skoraj vsakih nekaj kilometrov najdemo novo narečje oz. dialekt.

Ocenjujejo, da ga govori okoli 2.5 milijona ljudi po celotni Zemlji. Precej težaven je tudi prevod jezika v tuje jezike, saj imam precej jezikovnih posebnosti. Eden izmed najbolj pomembnih in tudi znanih dokumentov so Brižinski spomeniki. Le-ti so bili spisani konec 10. stoletja

V obdobju od 13.-16. stoletja so se pojavljala že pisna besedila, ki so vsebovala raznorazne narečne značilnosti. Gre se za predvsem cerkvena besedila, kot so molitveni listi, spovedni obrazci. Pravi slovenski knjižni jezik se je začel izoblikovati od 16. stoletja dalje. Za to je odgovorna predvsem protestantska cerkev, saj so ga protestanti izoblikovali s pomočjo pisnega izročila in govorice ljubljanskih meščanov. V tem obdobju sto bile natisnjene tudi prve slovenske knjige.

Kot ste se verjetno učili že v šoli sta bili prvi slovenski knjigi Abecednik in Katekizem, napisal ju je Primož Trubar.

Ovira slovenskemu jeziku je bila protireformacija, ob koncu 18. stoletja pa so se poizkusi ustanovitve slovenskega knjižnega jezika spet pojavili. Dandanes je ta jezik že zelo dobro utečen, najbolje pa je opisan Slovarju slovenskega knjižnega jezika. Vsekakor gre za zanimiv, ampak za tujce tudi težak jezik.

Kako uporaben je brezplačni prevajalnik besedil?

Ker so danes gospodarske razmere še vedno izredno slabe, je jasno, da se veliko ljudi še vedno precej bori za preživetje. Nič manj pa se ne borijo tudi podjetja, ki imajo praviloma še največji obseg besedil za prevod, saj želijo s tujino rešiti situacijo, v kateri so, in tako priti vsaj malo hitreje do novega vira sredstev.

Vendar pa, kot že omenjeno, pa je ta razširitev v tujino na začetku kar draga, saj je treba marsikatero dokumentacijo prevesti, prav tako pa tudi dogovore. Za kakšne dogovore, ki so namenjeni interni uporabi, je vsekakor najboljši brezplačni prevajalnik besedil, saj se prevod samo malo še dodela in zanj ni treba čisto nič plačati.

Tak brezplačni prevajalnik besedil se nahaja na primer tudi na strani spletni-slovar.com, katerega največja prednost je v tem, da se na tej spletni strani nahaja tudi navaden slovar, ki ga lahko uporabi tisti, ki mu je bolj všeč slovar in ne toliko brezplačni prevajalnik, hkrati pa je možno tudi preveriti kakšen drug pomen določene besede, kar res izredno velikokrat pride prav. Na ta način lahko podjetnik na začetku poslovanja s tujino privarčuje veliko denarja, saj je ravno na začetku po navadi največ stroškov in ravno takrat so najmanj primerni.

Se pa seveda vsak podjetnik zaveda, da so prevodi nujno potrebni in če obstaja brezplačni prevajalnik, ga je vsekakor smiselno izkoristiti. Je pa po drugi strani nujno, da se zavedate, da brezplačni prevajalnik po direktnem prevodu ni primeren za javno objavo, saj je treba besedilo nujno treba tudi predelati in obdelati.

Prevod iz hrvaščine v slovenščino je vedno bolj potreben

V zadnjih letih se je hrvaški jezik tako zelo spremenil oz. spremenila so se tako pravopisna pravila kot tudi sam pomen določenih besed, da se ne malokrat pripeti, da celo ljudje, ki so rojeni na Hrvaškem ne razumejo več svojega maternega jezika. Zato je res ključnega pomena, da se pravilni prevod iz hrvaščine v slovenščino opravljajo s pomočjo ljudi, ki so kot prvič rojeni na hrvaškem in kot drugič, da redno in sproti spremljajo vse spremembe njihovega jezikoslovja. Mnogi vam bodo sicer rekli, da se brez večjih težav opravijo prevodi iz hrvaškega jezika v slovenščino v zelo kratkem času in tudi cenovno ugodno ter morda bo to za vas celo dovolj.

Vendar, v kolikor potrebujete prevod iz hrvaščine v slovenščino za uradne dokumentacije oz. celo sodni prevod, pa mora biti prevod iz hrvaščine v slovenščino narejen v skladu z najnovejšimi pravili in pomeni določenih besed v hrvaškem jeziku. Samo taki prevodi iz hrvaškega jezika v slovenskega so dobri. Preprosto pa teh ljudi ni veliko, saj kot sem že omenil, še marsikateri, ki je rojen na hrvaškem ne razume vsega, kar se je tisti, ki spreminja njihov jezik, sproti izmišljuje. Žal imamo oz. smo imeli podobne probleme tudi v Sloveniji.

Ste prepričani, da veste kam se postavi vejica in kam ne? Potrebujete prevod oz. tekst, ki je pravilno preveden, pravilno lektoriran in vse to narejeno kar se da cenovno ugodno? Obrnite se na strokovnjake s tega področja, ki imajo dolgoletne izkušnje, saj bo veliko bolje, da za npr. prevod iz hrvaščine v slovenščino, odštejete nekaj Evrov in kasneje nimate neljubih težav, ki bi vas lahko stale veliko več Evrov kot sam prevod.

Kako tolmač tolmači?

Tolmačenje je pravzaprav ustno prevajanje, kjer tolmač prevaja simulatano ali pa konsekutivno v drug jezik. Najbolj pogosto tolmače srečamo na sejah evropskega parlamenta ali pa na dogodkih, kjer prevajajo jezik v znakovnega, ki je namenjen gluhonemi publiki.

Tolmačenje največkrat delimo na simultano in konsekutivno. Pri simultanem tolmačenju se prevod prenaša v ciljni jezik kolikor hitro je to mogoče. Primer takšnega tolmačenja so tolmači v parlamentu, kjer prevajajo jezik ciljnim strankam preko mikrofona in slušalk v realnem času. Simultani tolmači morajo obvladati oba jezika, imeti pa morajo tudi visoko stopnjo koncentracije, saj na eni strani poslušajo izvirni jezik in istočasno govorijo enake besede v drugem jeziku.

Konsekutivno tolmačenje se od simultanega razlikuje tako, da prevajalec počaka, da oseba v izvirnem jeziku konča s svojim govorom in šele, ko se pojavi tišina pretolmači besede v ciljni jezik. V tem primeru je za razliko od simultanega tolmačenja potrebna manjša stopnja koncentracije, čeprav še vedno visoka ampak je bolj kot to pomemben spomin. Če nekdo govori par minut si mora tolmač zapomniti vse, kar je govorec povedal in vsebino tega govora naknadno prevesti.

Tolmačenje v znakovni jezik seveda na prvem mestu zahteva znanje znakovnega jezika. Vedno poteka simultano, predvsem zato, da gluhonemi lahko jezik spremljajo istočasno kot samo sliko, ki se predvaja na ekranu oz. na odru.

Kot zanimivost lahko omenimo tudi, da šepetanje spada med tip tolmačenja. Najpogosteje se šepetanje uporablja pri poslovnih sestankih, predavanjih ter seminarjih, kjer ciljni poslušalec pač potrebuje prevod. Med vrste tolmačenja pa spada tudi konferenčno oz. telefonsko tolmačenje.

Konferenčno tolmačenje je praktično simultano tolmačenje, ki ga vidimo v evropskem parlamentu. Poleg parlamenta se izvaja tudi na mednarodnih konferencah, ki se je udeležijo ljudje z različnih držav ali pa so celo predavanja v različnih jezikih.

Poleg teh načinov poznamo še rele, retour, pivot, cheval ter asimetrično tolmačenje. Hiter opis jih predstavi nekako tako, da pri rele načinu poteka prevajanje prek tretjega jezika, retour vidimo na predavanjih, kjer predavatelji govorijo v svojem jeziku, tolmač pa prevaja prezentacijo v jezik, ki ga pozna publika. Pivot je pravzaprav vmesni tolmač, ki ga potrebujejo pri rele načinu, ki iz enega jezika prevod posreduje tolmaču, ki bo to prevedel v tretji jezik. Cheval je način, kjer se tolmači sprehajajo od kabine do kabine in tolmačijo v 2 jezika, medtem ko je asimetrični način tak, da vsi udeleženci govorijo v svojem maternem jeziku poslušajo pa jezik, ki jim je tolmačen. Asimetrični način je primeren, ko se konference udeleži veliko ljudi, ki dobro razume tolmačen jezik a ga ne govori dovolj dobro, da bi lahko naprimer predavali na konferenci ali pa bili prisotni v razpravi/debati.

Zanesljivi in hitri prevod iz italijanščine v slovenščino

Ljudje se po navadi odločimo za neko storitev, če nam cenovno ustreza oziroma načeloma toliko časa iščemo ponudnika, da dobimo pravo ceno. Če potrebujete prevajanje italijanskega jezika, vam bo Poliglot zagotovo ustrezal, saj so vsekakor tisto pravo podjetje, ki nudi zanesljiv in hiter prevod iz italijanščine v slovenščino.

Lahko vam zagotovim, da če boste ali potrebujete prevod iz italijanščine v slovenščino, da ga boste dobili od strokovnjaka, ki svoje delo opravlja hitro, natančno, kakovostno in zagotovo ima za prevajanje tisto pravo izobrazbo, ki jo potrebuje. Prevajalske agencije se zagotovo trudijo, da so čim bolj kvalitetne in da delo opravijo brez napak, saj si seveda vsak želi dobre reference in zadovoljne stranke.

Poleg tega, da lahko dobite kakovosten prevod iz italijanščine v slovenščino, pa lahko dobite tudi sodno overjene prevode, tolmačenje in lektoriranje in to vse pri istem ponudniku. Vsekakor  je bistvo, da če potrebujete sodni prevod iz italijanščine v slovenščino, da ste pozorni na to da ima tolmač prava pooblastila od Ministrstva za pravosodje, saj mora biti takšen prevod tudi pravilno ožigosan.

Prevod iz italijanščine v slovenščino mora biti obvezno dobro narejeno, tako da le preverite vse kar vas zanima in naj ne bo cena bistvenega pomena, saj je mogoče bolje plačati malo več in tako za svoj denar dobiti le najboljše. Ker je ponudnikov veliko je zelo fino preveriti tudi reference ali pridobiti le najboljša priporočila, saj je bistvo, da boste na koncu zadovoljni in mirni, ker boste vedeli, da imate najboljši prevod iz italijanščine v slovenščino.

Koliko lahko zaslužim s prevajanjem španščine?

Zaposlitev je danes izredno težko dobiti na kakršnem koli področju. Zato vedno več ljudi išče možnosti, kako priti do zaslužka z delom od doma. Prevajanje španščine je tako dobra možnost za dodaten zaslužek z delom od doma. Seveda pa se kaj hitro človek, ki ima seveda sploh pred dispozicije, da prevajanje španščine postane njegov zaslužek, vpraša, koliko lahko zasluži s prevajanjem španskega jezika. Cene na trgu niso kaj hudo visoke, če pogledamo prevajalske agencije.

Poleg tega pa prevajalske agencije vedno bolj pričakujejo tudi, da ima prevajalec svoj s.p. iz katerega potem izstavi račun za opravljene prevode. Seveda pa s.p. takoj pomeni kar nekaj dodatnih stroškov na mesec, za katere je treba kar nekaj strani prevesti, šele nato pride na vrsto zaslužek.

Ko pogledamo pa še na to, da so cene za prevajanje španščine na trgu kar precej nizke, pa je jasno, da mora prevajalec prevesti kar nekaj strani na mesec, da pokrije stroške in nato še dobro zasluži. Večinoma se cene za prevajanje španščine vrtijo okoli 15 – 20 € na avtorsko stran, vendar je to cena, ki jo dobijo prevajalske agencije, ki seveda za posredovanje želijo imeti kaj od tega. Torej zadržijo kar nekaj svoje marže. Če prevajalec dobi tako tam od 10 – 13 € na avtorsko stran, morda 14 € ali za težja besedila okoli 15 € na stran, je torej lahko izredno vesel. Seveda pa to ne pomeni, da prevajanje španščine ne omogoča dobrega zaslužka. V kolikor gre za kakšen večji projekt, ki mimogrede niti niso tako redki, potem prevajalcu kaj hitro lahko kapne na račun tudi kakšen tisoč na mesec ali pa celo dva ali trije, če je hiter.

Prevajalske agencije

Prevajanje lahko opravljajo posamezniki ali pa vedno bolj razširjene prevajalske agencije. Le- te poleg prevajanja ponujajo še lektoriranje, sodne prevode, tolmačenje; nekatere tudi jezikovne tečaje ter izobraževanja in seminarje za tuje jezike. V prevajalskih agencijah so zaposleni izkušeni in strokovno usposobljeni prevajalci različnih evropskih in svetovnih jezikov; za določene specifične potrebe naročnikov pa najemajo tudi zunanje sodelavce.

Tako nekatere prevajalske agencije ponujajo poleg prevajanja iz tujih jezikov v slovenskega in obratno še prevajanje zakonodaje EU –besedila z različnih področij EU kot so finance, pravna besedila, raziskave, … ter različna strokovna besedila, npr. s področja turizma, kmetijstva, financ, šolstva; razne tehnične prevode ter še kaj. Ponudba je res velika, odločitev katero prevajalsko agencijo bi izbrali pa težka. Najbolje se je pozanimati pri poslovnih partnerjih ali znancih, s katero so bili zadovoljni. Lahko pa tudi poizkusimo na slepo. Vse je odvisno od tega ali potrebujemo kakovosten prevod npr. strokovnega besedila ali le nek splošen prevod. Na podlagi tega se bomo odločili ali bomo sami prevedli določeno besedilo ali ga predali izkušeni prevajalski agenciji. Za več informaci o tem kako poteka literarno prevajanje kliknite na prej omenjeno povezavo.